Anti-Piracy verklaring

Piraterij in de auteursrecht betekent de opzettelijke inbreuk op het intellectuele eigendom van een ander door het kopiëren of te koop aanbieden van auteursrechtelijk beschermde goederen.

Om zeker te weten dat we bij jouw productie niet onrechtmatig beeld- en/of geluidsmaterialen kopiëren, hebben we een naar waarheid ingevulde Anti-Piracy verklaring nodig, daar is deze pagina voor bedoeld. Lees het goed door en vul daarna jouw persoonsgegevens en handtekening in om jouw Anti-Piracy verklaring te versturen, dan kunnen we met jouw productie aan de slag.

Log nu in om verder te gaan.

Inloggen

Anti-Piracy verklaring cd, dvd, vinyl of usb-productie

DeCDPerserij.nl is een handelsnaam van A Glorious Day BV. De opdrachtgever garandeert A Glorious Day BV, dat door nakoming van deze overeenkomst en eventuele vervolgopdrachten, met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever (te) ontvangen zaken zoals geluids-, beeld- of fotografische opnames, computerprogrammatuur, databestanden, tekeningen, kopij, zetsel, modellen, litho’s, lms, informatie dragers etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens Auteursrecht 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of andere rechten van intellectueel eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad.

De rechthebbende is de eigenaar van de recht van intellectueel eigendom van een werk. De opdrachtgever verklaart rechthebbende te zijn of volledige toestemming te hebben verkregen van de rechthebbende(n) voor het verrichten van alle handelingen die voortvloeien uit deze opdracht of uit vervolgopdrachten. Voor zover opdrachtgever niet de rechthebbende is, overlegt hij/zij bewijs van toestemming van de rechthebbende voor de handelingen die voor de uitvoering van deze opdracht moeten worden verricht. De opdrachtgever vrijwaart A Glorious Day BV voor alle aanspraken die derden krachtens wet of regelgeving geldend kunnen maken. Iedere opdrachtgever dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de voorwaarden gesteld door de auteursrechtenorganisatie Stichting STEMRA (of een daarmee verbonden zusterorganisatie) voor wat betreft het dupliceren van geluids-, beeld, en informatiedragers en is zelf verantwoordelijk voor de betreffende opdracht. Opdrachtgever dient zelf te voldoen aan alle door deze organisatie(s) gestelde voorwaarden, en vrijwaart A Glorious Day BV tegen alle aanspraken welke derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten mocht hebben, tegen in dat kader verbeurde boetes, verbeurde dwangsommen en schade en tegen alle kosten voor het voeren van verweer tegen deze aanspraken.

Indien de exploitatie van het auteursrecht, op het moment van duplicatie, niet is ondergebracht bij enige auteursrechtelijke vereniging, instantie en/of uitgeverij en daardoor niet hoeft worden afgerekend bij STEMRA (of een organisatie) dan vrijwaart de opdrachtgever A Glorious Day BV tegen alle eventuele afrekeningen, toekomstige afrekeningen of afrekeningen met terugwerkende kracht.

Door ondertekening van dit formulier verklaar ik akkoord te gaan met deze verklaring.

Verstuur Anti-Piracy verklaring

Klaar!

Bedankt voor jouw anti-piracy verklaring. Deze is succesvol naar ons verstuurd en we hebben zojuist een PDF voor je gegenereerd welke je voor jouw administratie kunt downloaden en bewaren.

Ging er wat mis? Klik hier om jouw PDF opnieuw te downloaden.
Anti-Piracy formulier aan het maken...